Vėdinimo, oro kondicionavimo, šildymo sistemų montavimas, priežiūra ir remontas.
Vėdinimo, oro kondicionavimo, šildymo sistemų montavimas, priežiūra ir remontas.

Privatumo PolitikaFebruary 22, 2022

UAB "Manselva" yra privati ribotos atsakomybės bendrovė, buveinės adresas Lazdynų 50, Šiauliai, Lietuva (toliau – „Manselva“), kuri teikia tinklo prieglobos, domenų pavadinimų registracijos ir susijusius produktus bei paslaugas.

Teikdama paslaugas ir produktus Manselva klientams ir prenumeratoriams (toliau – Prenumeratoriai) (visi kartu – Jūs, Vartotojai), Manselva siekia užtikrinti aukščiausio lygio duomenų privatumą.

Manselva Vartotojų privatumas ir saugumas yra ypatingai svarbus, dėl to įsipareigojame saugoti duomenis, kuriuos jūs mums pateikiate.

Kai šioje politikoje minima Manselva, mes, mus arba mūsų, tai turima omenyje UAB "Manselva", kuri atsako už jūsų asmens duomenų apsaugą pagal šios privatumo politikos reikalavimus (toliau – Duomenų valdytojas).

Ši privatumo politika (toliau – Politika) išaiškina kaip Manselva tvarko informaciją, kuri gali būti naudojama tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti asmens tapatybę (toliau – Asmens duomenys), kuri yra surenkama mūsų interneto svetainėje (toliau – Svetainė) teikiant paslaugas (toliau – Paslaugos).

Visi asmens duomenys tvarkomi pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) Nr. 2016/679 (BDAR) ir ES – JAV bei Šveicarijos privatumo skydo programą, kurią sukūrė JAV komercijos departamentas, Europos Sąjungos ir Šveicarijos administracija.

Visais klausimais dėl šios Politikos ir duomenų tvarkymo galite kreiptis elektroniniu paštu office@manselva.lt.

Bendrieji principai. konfidencialumas

Manselva tvarko visus asmens duomenis pagal bendruosius duomenų tvarkymo principus:

 • teisėtai, sąžiningai ir skaidriai duomenų subjekto atžvilgiu (teisėtumas, sąžiningumas ir skaidrumas);

asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi tik konkrečiam, aiškiam bei teisėtam tikslui pasiekti ir nėra perduodami toliau tvarkyti tokiais būdais, kurie nesuderinami su šiais tikslais (tikslų apribojimas);

 • užtikrinama, kad asmens duomenys yra adekvatūs, aktualūs ir apsiribojama tik tais tikslais, dėl kurių asmens duomenys yra tvarkomi (duomenų mažinimas);
 • užtikrinama, kad asmens duomenys yra tikslūs ir, kai reikia, atnaujinami (tikslumas);
 • užtikrinama, kad asmens duomenys yra saugomi tokia forma, kuri sudaro galimybę identifikuoti duomenų subjektą ne ilgiau, nei to reikia pasiekti tikslams, dėl kurių asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo apribojimai);
 • asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kuris užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo neteisėto ar neleistino tvarkymo ir atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, naudojant atitinkamas technines ir organizacines priemones (sąžiningumas ir konfidencialumas).

Visa Manselva svetainėje saugoma informacija yra laikoma griežtai konfidencialia. Visa informacija laikoma saugiai ir ją gauti gali tik atitinkamos kvalifikacijos ir leidimą turintys darbuotojai.

Kaip ir kokius Jūsų duomenis mes tvarkome?

naudojatės Svetaine neužsiregistravę, tam tikri duomenys perduodami mums automatiškai po Jūsų apsilankymo Svetainėje. Šie duomenys yra tam tikra neasmeninė informacija, kuri yra naudojama tobulinant Svetainės turinį, funkcionalumą ir patrauklumą ar reklamos tikslais. Šiais duomenimis gali būti:

 • interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, ir kt.
 • Jūs parsisiunčiate mūsų mobilią aplikaciją (pvz., 15min ar 15min klausyk: device ID, IP, device token).
 • Jūs lankotės mūsų socialinių tinklų paskyrose (pvz., lytis, amžius, nuotrauka).
 • Jūs apsilankymo mūsų socialinių tinklų paskyrose rašote komentarus. Tokiais atvejais matoma Jūsų socialinio tinklo paskyra. Tai daroma siekiant užtikrinti, kad komentarai būtų etiški ir kad būtų galima greitai identifikuoti vartotoją, jei būtų pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymai. Ši informacija gali būti pašalinama tik kartu su komentaru.

Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją.

Mes galime jungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių (pvz., Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis). Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis.

Kaip mes naudojame jūsų duomenis?

Mes naudojame, saugome, apjungiame ir tvarkome informaciją, įskaitant asmens duomenis, kad galėtume jums suteikti, suprasti, pagerinti ir plėtoti Manselva svetainę, kurti ir palaikyti patikimą bei saugią aplinką ir vykdyti įstatymuose numatytus įsipareigojimus.

 • Identifikuoti. Asmens tapatybės identifikavimo duomenys renkami ir tvarkomi Vartotojui nustatyti, taip pat suteikti galimybę naudoti paslaugas bei domeno pavadinimui registruoti. Be to, ši informacija gali būti naudojama teikti Vartotojams pagalbą, informuoti juos apie laukiančius atnaujinimus ar patobulinimus, pranešti apie bet kokius Naudojimo sąlygų (įskaitant šią Politiką) pakeitimus ir kitą svarbią informaciją.

 • Sukurti ir palaikyti patikimą aplinką. Mes tikriname arba patvirtiname informaciją arba jūsų pateiktus patvirtinimus (pavyzdžiui, asmens tapatybės kodą, elektroninio pašto adresą ar telefono numerius). Taip pat naudojame surinktą informaciją nustatyti ir išvengti pažeidimams, brukalui, piktnaudžiavimui, saugumo pažeidimams ir kitiems neteisėtiems bei žalingiems veiksmams.

 • Kurti suvestinius statistinius duomenis, atlikti rinkos tyrimus ir analizę, kuri yra būtina mūsų verslui vykdyti, gerinti mūsų paslaugas, mes naudojame suvestinę ir (arba) numanomą neasmeninę informaciją, leidžiančią vertinti savo klientų poreikius, pardavimus ir kitas veiklos tendencijas.

 • Individualizuoti rinkodarą. Norėdami Vartotojams pateikti individualizuotus pasiūlymus, galime atlikti duomenų analizę pagal jūsų mums pateiktą informaciją, jūsų sąveiką su Manselva svetaine.

 • Siųsti pranešimus apie paslaugas ir sąskaitas. Manselva taip pat gali su jumis susisiekti, kai turi svarbią informaciją apie mūsų paslaugas arba apie tai, kaip jūs jas naudojate. Pavyzdžiui, mes galime jums siųsti pranešimus (per bet kokius mums turimus komunikacijos kanalus), jei tam tikra paslauga laikinai sustabdoma dėl aptarnavimo darbų; atsakyti į jūsų prašymus dėl pagalbos arba elektroninius laiškus; siųsti jums priminimus arba įspėjimus dėl artėjančio arba vėluojančio mokėjimo už naudojamas šiuo metu arba būsimas paslaugas; siųsti nusiskundimus dėl su jūsų prieglobos planu susijusio piktnaudžiavimo arba pranešti jums apie esminius mūsų paslaugų pasikeitimus. Tokia komunikacija yra labai svarbi ir dėl to nesuteikiama galimybė atsisakyti gauti tokius pranešimus apie paslaugas bei sąskaitas, nebent jūs nustojate būti Manselva vartotoju (ką galima padaryti išjungiant savo paskyrą).

 • Su jumis susisiekti. Kad jus informuotume apie Paskyrą, jos gedimų šalinimą, spręsti ginčus, rinkti mokesčius ar sumas, kurias esate skolingi, sužinoti jūsų nuomonę per apklausas ar anketas, siųsti naujienas apie mūsų bendrovę ar kitais atvejais, kai reikia su jumis susisiekti dėl sutarties su Vartotoju sąlygų, galiojančių įstatymų ir kitų sutarčių, kurias galime būti su jumis pasirašę, vykdymo. Dėl šių priežasčių mes galime į jus kreiptis elektroniniu paštu, telefonu, trumpąja žinute ir per portalą.

 • Gauti grįžtamąjį ryšį. Galime susisiekti su jumis el. paštu ir paprašyti palikti atsiliepimą apie mūsų suteiktas paslaugas ir (arba) produktus, kad galėtume patobulinti savo paslaugų ir produktų kokybę. Atsiliepimams rinkti galime pasitelkti išorinę įmonę, o tai reiškia, kad šiuo tikslu pasidalinsime jūsų vardu, el. pašto adresu ir telefono numeriu.

 • Teikti, naudoti ir gerinti Paslaugas.

 • Didinti duomenų saugumą ir išvengti apgaulės.

 • Vykdyti galiojančius įstatymus ir teisės aktus.

Sutikimas su šios politikos nuostatomis

Mes darome prielaidą, kad visi Manselva svetainės vartotojai atidžiai perskaitė šį dokumentą ir sutinka su jo turiniu. Jei kas nors nesutinka su šia Politika, jie turi nenaudoti mūsų interneto svetainės ir mobiliosios programėlės. Mes pasiliekame teisę keisti Politikos nuostatas bet kada. Jei ir toliau naudojate Manselva interneto svetainę, tai reiškia, kad jūs sutinkate su šia Politika.

Ši Politika yra neatskiriama Manselva sąlygų dalis.

Prieš naudodami informaciją kitiems tikslams, nei nurodyta šioje Politikoje, mes paprašysime jūsų sutikimo.

Informacija, susijusi su mūsų vartotojo interneto svetainių arba paslaugų lankytojais ir vartotojais

Mes renkame, saugome ir tvarkome tam tikrą informaciją, susijusią su mūsų Vartotojo interneto svetainių ar paslaugų lankytojais ir vartotojais tik mūsų Vartotojo vardu ir jų nuožiūra. Per savo interneto svetaines kiekvienas Vartotojas gali rinkti ir valdyti informaciją, įskaitant asmens duomenis. Tokią informaciją ir asmens duomenis tuomet saugo Manselva . Tokiems tikslams BDAR prasme Manselva tam tikrais ribotais atvejais, numatytais paslaugų teikimo sąlygose, gali būti laikoma tokios informacijos, susijusios su jų interneto svetainių ir paslaugų lankytojais bei vartotojais, „duomenų tvarkytoju“. Tokias Vartotojo interneto svetaines kontroliuojantys ir naudojantys Vartotojai laikomi tokios informacijos „duomenų valdytojais“ ir yra vienasmeniai, visiškai atsakingi už visų teisės aktų ir įstatymų nuostatų, kurie gali būti taikomi tokios informacijos rinkimui ir valdymui, vykdymą, įskaitant visus privatumo bei duomenų apsaugos įstatymus, galiojančius atitinkamose jurisdikcijose.

Vartotojas vienasmeniai ir visiškai atsako už su jų interneto svetainių ir paslaugų lankytojų bei vartotojų informacijos saugumą, vientisumą ir teisėtą naudojimą, taip pat privalo gauti sutikimus, leidimus, taip pat pateikti sąžiningus pranešimus dėl informacijos tvarkymo, kurių reikia tokiai informacijai rinkti ir naudoti.

Manselva neturi tiesioginio sąryšio su mūsų Vartotojo interneto svetainių ir paslaugų lankytojais bei vartotojais, kurių asmens duomenis jis tvarko. Jei esate kurio nors mūsų Vartotojo klientas ir norite teikti užklausas dėl savo asmens duomenų, turite kreiptis tiesiogiai į Vartotoją (-us).

Daugiau informacijos dėl mūsų ir Vartotojų susitarimus dėl duomenų tvarkymo rasite mūsų paslaugų teikimo sąlygose.

Kitas jūsų asmens duomenų naudojimas

 • Svetainės vystymas. Mes naudojame duomenis, įskaitant viešai pareikštus atsiliepimus, kad galėtume analizuoti ir tobulinti savo svetainę ir suteikti jums bei kitiems vartotojams geresnes, labiau intuityvias ir suasmenintas patirtis, skatinti narių skaičiaus didėjimą.

 • Pagalba klientams. Mes naudojame jūsų duomenis norėdami jums padėti ir panaikinti problemas. Mes naudojame duomenis (taip pat ir jūsų komunikaciją), kad išanalizuotume, atsakytume ir išspręstume nusiskundimus bei problemas (pvz., programos klaidas).

 • Susidaryti nuomonę. Mes naudojame jūsų duomenis, kad galėtume susidaryti bendrąją nuomonę. Duomenis naudojame tam, kad galėtume susidaryti nuomonę ir ja pasidalinti neatskleisdami jūsų tapatybės.

 • Saugumas ir tyrimai. Mes naudojame duomenis saugumui užtikrinti, apgaulei išvengti ir tyrimams atlikti. Jūsų duomenis (įskaitant komunikaciją) mes naudojame, jei manome, kad tai būtina dėl saugumo arba ištirti galimą apgaulę bei kitus mūsų Naudojimo sąlygų arba šios Politikos pažeidimus ir (arba) mėginimus pakenkti kitiems Vartotojams.

Asmens duomenų šaltinis

Mes renkame ir gauname jūsų asmens duomenis iš jūsų (įskaitant jūsų įrenginį) ir iš tokių šaltinių:

 • socialinių tinklų operatoriai (pavyzdžiui, „Facebook“, „Google“ ir kt.);
 • trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, tiekėjai ir mūsų partneriai;
 • kiti teisėti šaltiniai.

Susisiekti.

Visas užklausas ir pastabas dėl šios Privatumo politikos siųskite elektroniniu paštu arba paštu:


UAB "Manselva"
Lazdynų 50, Šiauliai, Lietuva

office@manselva.lt